کسب درآمد ماهیانه بالای 500 هزار تومان از فروتل
فوتبال ایران و جهان
با 25هزار تومان صاحب سایت فروشگاهی شوید


به هفت خط خوش آمدید... خواهشمندم لینکهایی که باز نمی شود و خراب است را از طریق فرم تماس با ما در پایین همین صفحه گزارش دهید تا در اسرع وقت اصلاح شود. بسیار متشکرم

استخدام در فروتل
پیش بینی فوتبال
پاداش عضویت در سیستم درآمد فروتلی

 

لوئیز رفدفن ، زنی بود با لباسهای کهنه و مندرس ، و نگاهی مغموم

وارد خواربار فروشی محله شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی خواروبار به او بدهد

به نرمی گفت: شوهرم بیمار است و نمیتواند کار کند و شش بچه ام بی غذا مانده اند
جان لانگ هاوس ، صاحب مغازه ، با بی اعتنایی محلش نگذاشت و با حالت بدی خواست او را بیرون کند
زن نیازمند در حالی که اصرار میکرد گفت: آقا شما را به خدا به محض اینکه بتوانم پولتان را میآورم
جان گفت نسیه نمیدهد. مشتری دیگری که کنار پیشخوان ایستاده بود و گفت و گوی آن دو را میشنید به مغازه دار گفت : ببین این خانم چه میخواهد ، خرید این خانم با من
خواربار فروش گفت: لازم نیست خودم میدهم ، لیست خریدت کو ؟
لوئیز گفت : اینجاست
جان : لیستت را بگذار روی ترازو به اندازه ی وزنش هر چه خواستی ببر!
لوئیز با خجالت یک لحظه مکث کرد ، از کیفش تکه کاغذی درآورد و چیزی رویش نوشت و آن را روی کفه ترازو گذاشت

همه با تعجب دیدند کفه ی ترازو پایین رفت
خواربارفروش باورش نمیشد
مشتری از سر رضایت خندید
مغازه دار با ناباوری شروع به گذاشتن جنس در کفه ی دیگر ترازو کرد

کفه ی ترازو برابر نشد ، آن قدر چیز گذاشت تا کفه ها برابر شدند
در این وقت ، خواربار فروش با تعجب و دلخوری تکه کاغذ را برداشت تا ببیند روی آن چه نوشته است
کاغذ لیست خرید نبود ، دعای زن بود که نوشته بود:
« ای خدای عزیزم ، تو از نیاز من با خبری، خودت آن را برآورده کن...

 فـــرم تمـــــاـس بـــا هفـتــ خطـــ


* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام: